Droga do sukcesu

Kluczowym etapem w restrukturyzacji i modernizacji Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim jest przebudowa i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny tej placówki.

Dlatego przed trzema laty z inicjatywy Zarządu Powiatu Starogardzkiego we współpracy z Wydziałem Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich rozpoczęto zabiegi aby przygotować się do realizacji wielomilionowej inwestycji poprzez pozyskanie środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Bezpośrednie prace nad aplikacją unijną (wniosek o dofinansowanie) rozpoczęto wiosną 2016 r. Pierwszym istotnym elementem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie licznych konsultacji  z Departamentem Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku dotyczących zakresu rzeczowego koncepcji projektu z punktu widzenia wpisywania się jej w założenia RPO WP 2014 – 2020.

Równolegle firma architektoniczna INDUSTRIA PROJECT z Gdańska rozpoczęła prace projektowe dotyczące budowy Chirurgii i Centralnej Sterylizatorni oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego  dla pozostałej części KCZ.

Decydującą fazą przygotowań było opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności. Nad tym pierwszym dokumentem pracowali: Jagoda Chylicka i Rafał Kosecki z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich. Natomiast studium wykonalności opracowała Grupa Doradcza EURO-PRO Aleksandra Górska z Gdyni.

Powiat Starogardzki jako lider projektu wraz z partnerem Fundacją Szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim w dniu 17 marca 2017 r. złożył aplikację unijną pt. „ Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych” do konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach RPO WP 2014 – 2020, poddziałanie 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia.

W celach promocyjnych tego przedsięwzięcia została wydana broszura, która była streszczeniem głównych założeń projektowych. Ze strony Zarządu Powiatu Starogardzkiego na forum samorządowym o ten element dbał Patryk Gabriel.

W wyniku trzyetapowej procedury oceny projekt Powiatu Starogardzkiego trwającej kilka miesięcy uzyskał bardzo wysoką ocenę – 81,30 punktów, co pozwoliło mu zająć 3 miejsce wśród 19 ocenianych wniosków z całego Pomorza.

W dniu 28 lipca 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tego przedsięwzięcia.

Share this post